عمر زمین را به دوران‌ها و بخش‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. مبنای تقسیم ‌بندی این دوران ‌ها ظهور یا انقراض و یا سایر اتفاقات مهم دیگری نظیر کوهزایی و … می‌باشد. هر دورانی با وقوع یکی از حالات ذکر شده شروع و یا خاتمه می‌یابد.

چهار دوره اصلی عمر زمین به شرح زیر است:

۱-دوران پرکامبرین (Precambrian)

۲-دوران پالازوئیک  (Paleozoic)

۳-دوران مزوزوئیک (Mesozoic)

۴-دوران سنوزوئیک (Cenozoic)

منشا و ژنز ماده معدنی

منشا مرمریت های معدن آرک بیرجند

منشا مرمریت های معدن، سنگ آهک آلوئولینای نومولیت دار (Alveolina, Nummulitic Limestone) به سن اوایل ائوسن (Late Eocene) می‌باشد. ائوسن از دوره‌ های زمین ‌شناسی است و به ۵۵ میلیون سال پیش تا ۳۳.۹ میلیون سال پیش گفته می ‌شود. علاوه بر این سنگ های رسوبی فلیش گونه (Flysch type sediments) به سن پالئوسن(Paleocene)  و کرتاسه (Cretaceous) نیز در محدوده وجود دارد. پالئوسن نزدیک ۵۵ میلیون سال پیش شاهد یکی از بزرگ ترین دوران‌ های دگرگونی جهانی در طی سنوزوئیک بوده است.

دوره کرتاسه بعد از تریاس و ژوراسیک سومین دوره دوران مزوزوئیک است که در ۱۴۵.۵ تا ۶۵ میلیون سال پیش بوده و در واقع هفتاد میلیون سال به طول انجامیده و از این لحاظ طولانی‌ترین دوره در مزوزوئیک است.