سنگ دهبید چیست؟

سنگ دهبید یکی از بهترین سنگ های مرمریت در جهان است.