عوامل تکتونیکی و کوهزایی در معدن

پوسته زمین همواره تحت تاثیر عوامل تکتونیکی است. حرکات پوسته زمین را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.