سنگ

سنگ مرمریت دهبید شایان

این سنگ مرمریت ویژگی ها و کاربردهای گوناگونی دارد و همچنین درنمای خارجی وداخلی ساختمان استفاده می شود.

هتل_جهان_در_مشهد

Go to Top