صنایع سنگ پاسارگاد

نمایندگی مشهد (سنگ گلچین)

آدرس: کیلومتر ۵ جاده شاندیز نبش مدرس ۱۹، صنایع سنگ گلچین

نمایندگی اصفهان

آدرس: شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ۴۴ شرقی

نمایندگی تهران (سنگ پاسارگاد)

آدرس: شهرک صنعتی شمس آباد،بلوارگلستان،گلشن۳،پلاک۷