توجه به مسائل ایمنی در معادن یکی از مهم ترین مباحث درزمینه استخراج فنی و مهندسی معادن محسوب می شود. تمرکز به این مقوله نه تنها از بعد مسائل بهداشتی بلکه ازلحاظ راندمان تولیدی و به تبع آن شرایط اقتصادی نیز دارای اهمیت است، در این راستا ارزیابی و تحلیل ریسک موجود در معادن و ایجاد یک سیستم مدیریت برای آن می تواند نقش موثری در کاهش آمار حوادث در معادن ایفا کند.روش بررسی: در این مقاله، به تحلیل و مدیریت ریسک ایمنی در سطح معادن شهرستان محلات با استفاده از تکنیک حالات خطا و تجزیه وتحلیل اثرات آن پرداخته شده است. برای این منظور پس از بررسی های صورت گرفته، حوادث موجود در این معادن در ۱۵ دسته شناسایی و طبقه بندی گردیدند، به منظور تجزیه وتحلیل آن ها یک سری جدول های استاندارد در ارتباط با شدت و احتمال وقوع حوادث تنظیم و پایه گذاری شد.یافته ها: در ارزیابی ۱۵ ریسک شناسایی شده در این معادن با استفاده از جدول های طرح ریزی شده، اعداد ریسک در بازه ۱۰۵ تا ۳۲۰ قرار گرفت که با توجه به حد ریسک موردقبول معادل ۲۲۴، از این میان ۷ ریسک در بازه غیرقابل قبول و با درجه ریسک بالا شناخته شد.نتیجه گیری: وجود ریسک در پروژه های معدنی امری اجتناب ناپذیر است (به دلیل وجود شرایط کاری و متغیرهای زیاد) و نمی توان آن را به طور کامل حذف نمود ولی می توان سیاست مناسبی، به کارگیری فرآیند مدیریت و ارزیابی ریسک، برای کنترل و تعدیل ریسک در مقابل آن اتخاذ نمود. در این مطالعه نیز به منظور تعدیل ریسک های غیرقابل قبول شناسایی شده اقدامات اصلاحی مناسب به همراه چگونگی و مدت پایش آن تعیین و ارائه گردیده است.